Prajeme Vám krásny deň. Víta Vás Slovenská plemenná kniha mačiek!

info@plemennakniha.sk      

+421 915 908 729

od roku 2016

Slovenská plemenná
kniha mačiek FFS

Elektronická podateľňa žiadostí
Federácia Felis Slovakia - národný člen FIFé

Prihláška vrhu           Správa PK


  12

  Počet členov (Občianske združenia)  viac ako 500

  Počet individuálnych členov (od 2016)


  viac ako 6000

  Počet vystavených rodokmeňov (od 2016)


  80

  Počet aktívnych chovateľských staníc

  O nás a našich úlohách

  Slovenská plemenná kniha mačiek

  Slovenská plemenná kniha mačiek je úplný register mačiek, ktoré boli narodené na Slovensku, alebo dovezené a následne zaregistrované na Slovensku v Slovenskej plemennej knihe mačiek patriacej pod FIFé.

  O nás - Federácia Felis Slovakia

  Federácia Felis Slovakia (ďalej „FFS“) je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým združením právnických osôb, ktoré združujú chovateľov a majiteľov mačiek s preukazom pôvodu, majiteľov domácich mačiek ako i priaznivcov všetkých druhov mačiek, s cieľom zachovať genofond existujúcich plemien mačiek, ďalej ich rozvíjať šľachtením a ochraňovať ohrozené plemená mačiek, rozvíjať a podporovať chov mačiek, zvyšovať kvalitu súčasne chovaných plemien mačiek, zlepšovať genofond a exteriér chovaných mačiek s dôrazom na zdravotné aspekty.

  Federácia Felis Slovakia je národným členom medzinárodnej organizácie chovateľov mačiek, Federation Internationale Feline - FIFé so sídlom v Luxembursku.

  Kontaktné údaje

  Adresa:
  Federácia Felis Slovakia
  Karpatská 18
  811 05 Bratislava

  IČO : 45747741
  reg. OU- BA-OVVS1-2015/077238


  Plemenná kniha FFS
  Korešpodenčná adresa:
  Monika Kováčová
  Heyrovského 16
  841 03 Bratislava

   

  Hlavné aktivity plemennej knihy

  Evidencia vrhov a narodených mačiatok u registrovaných chovateľov

  Vydávanie preukazov pôvodu a ich duplikátov

  Evidencia a usmerňovanie registrovaných chovov administráciou žiadostí o registráciu chovateľských staníc.

  Evidencia a vydávanie certifikátov potvrdzujúcich dosiahnuté výstavné úspechy.

  Evidencia plemien a počtov mačiek, zápis mačiek dovezených zo zahraničia, vydávanie transferov pre vývoz mačiek do zahraničia.

  ako na to...

  Praktické návody na použitie

  Nasledujúca sekcia slúži predovšetkým na základnú orientáciu (pre začiatočníkov). Podrobnejšie informácie nájdete pod záložkou "Chovateľský poriadok"

  MCO - maine coon kitten

  Chovateľ je povinný predložiť po narodení vrhu žiadosť o vystavenie rodokmeňov mačiatok prostredníctvom formulára SPKM FFS vrátane všetkých požadovaných dokumentov. Žiadosť o vydanie PP je potrebné podať do dvanástich týždňov veku mačiatka. Vydanie PP na základe neskoršej žiadosti, sa spoplatňuje zvýšeným poplatkom. Chovateľ môže opätovne požiadať o vydanie PP z dôvodu zmeny EMS kódu jedenkrát pre konkrétnu mačku/kocúra do veku desiatich mesiacov. 

  Pred podaním prihlášky si prosím skontrolujte, či máte pripravené nasledovné dokumenty:
  Zo strany otca: rodokmeň otca; veterinárny certikát otca pred uvedením do chovu; genetické testy otca (ak sú pre vaše plemeno genetické testy povinné, alebo ak chcete, aby výsledky testov otca boli zapísané v rodokmeňoch mačiatok).
  Zo strany matky: rodokmeň matky; veterinárny certikát matky pred uvedením do chovu; genetické testy matky (ak sú pre vaše plemeno genetické testy povinné, alebo ak chcete, aby výsledky testov otca boli zapísané v rodokmeňoch mačiatok).
  Pre mačiatka: veterinárny certifikát vrhu, alebo veterinárne certifikáty pre jednotlivé mačiatka.

  Mačiatka nesmú odísť k novému majiteľovi (do nového domova) skôr, ako dovŕšia 12 týždňov života a budú plne zaočkované proti feline panleucopenia, feline calici vírus a feline herpes vírus, pokiaľ veterinár písomne neodporučí niečo iné. Odporúča sa, aby všetky mačiatka boli čipované a čísla čipov chovateľ uviedol v žiadosti o vydanie rodokmeňov.

  Chovateľ v žiadosti môže požiadať o pretlač na rodokmeni (ďalej „PP“) mačiatka – „nie je určené do chovu / no breeding rights“, a to bez uvedenia dôvodu. Zváženie zdravotných alebo chovateľských dôvodov pre takúto žiadosť je plne v kompetencii chovateľa. Ak dôvodom žiadosti nie sú zdravotné obmedzenia, chovateľ (len výhradne chovateľ) môže kedykoľvek požiadať o storno tohto zápisu.

  Žiadosť o zriadenie chovateľskej stanice sa podáva prostredníctvom formulára - „Žiadosť o zriadenie chovateľkej stanice“. O zriadenie chovateľskej stanice môže požiadať plnoletý chovateľ, individuálny člen FFS len jediný raz. Chovateľská stanica a jej názov je v podstate ochrannou známkou a preto nie je možné ho meniť.

  Odporúčame, aby ste si pred podaním žiadosti si premysleli, aký názov bude najlepšie charakterizovať Vás a váš chov.
  Názov chovateľskej stanice musí byť unikátny, preto pred podaním žiadosti si skontrolujte, či už chovateľská stanica s rovnakým, alebo podobným (aj foneticky podobným) názvom neexistuje - zoznam chovateľských staníc FIFé . Je potrebné vyplniť tri navrhované názvy pre novozriaďovanú chovateľskú stanicu. SPKM FFS žiadosť prepošle Vašu žiadosť na Centrálny register chovateľských staníc FIFé a na základe jeho odpovede odošle vyrozumenie žiadateľovi. Termín vybavenia je závislý od odpovede FIFé. Centrálny register má právo žiadosť zamietnuť, ak už stanica s rovnakým, alebo podobným názvom existuje, často sa uplatňuje pravidlo minimálneho rozdielu 3-4 písmen alebo fonetickej rozdielnosti oproti už existujúcim staniciam.

  Názov chovateľskej stanice nesmie obsahovať:

  • viac než 18 písmen alebo znakov,
  • EMS kód (ani slovne vyjadrený)
  • akúkoľvek varietu plemena alebo názov plemena,
  • slovo "cattery" (stanica) v akomkoľvek jazyku,
  • názov štátu (Slovakia, Slovensko) v akejkoľvek podobe. 

  Názov chovateľskej stanice je súkromným a osobným vlastníctvom chovateľa a po registrácii nemôže byť zmenený, darovaný ani prenesený, s výnimkou okolností uvedených v článku 5.2.5. Registračných pravidiel FIFe.

  MCO - maine coon kitten - CHS Agostino

  MCO - maine coon kitten - CHS Agostino

  Pri napĺňaní cieľov FFS a snahe zlepšovať štandard a kvalitu chovaných plemien na slovensku je nevyhnutná spolupráca aj s chovateľmi v zahraničí, resp. s chovateľmi registrovanými pod inými medzinárodne uznávanými organizáciami. S touto úlohou úzko súvisí aj import zvierat. Import zvieraťa znamená uskutočnenie formálnej kontroly originality rodokmeňa, validity a úplnosti informácií v ňom uvedených, ich súladu s registračnými pravidlami FIFé a priradenie slovenského registračného čísla importovanému zvieraťu.


  V prípade importu zo zahraničia, importu z inej organizácie, kúpy zvieraťa určeného do chovu, alebo na výstavy je potrebné vyplniť žiadosť o import a zaslať ORIGINÁL rodokmeňa poštou na adresu plemennej knihy (korešpodenčná adresa uvedená v kontaktných údajoch). Odporúčame pred zaslaním si urobiť farebnú obojstrannú kópiu (scan) dokumentu a dokument (prípadne vrátane transferu, ak je požadovaný) zaslať ako poistený list na adresu PK FFS. Po vybavení vašej žiadosti PK zašle dokument späť rovnakou formou - ako poistený list s vysokým poistením.


  Plemenná kniha ponúka aj službu - kontrola rodokmeňa.
  Ak nie ste si istí, či rodokmeň zvieraťa spĺňa všetky náležitosti, či organizácia ktorá ho vydala je dôveryhodná, či v rodokmeni nie sú uvedené geneticky nemožné spojenia, či všetky čísla sú úplné a správne, zašlite rodokmeň - odporúčame ešte pred kúpou zvieraťa - na mail PK FFS a PK vás upozorní na možné problémy a ohrozenia.

  • Plemenná kniha v prípade importov neposudzuje kvalitu zvieraťa, ani sa k nej nevyjadruje. Hodnotí len úplnosť a správnosť dokumentov.
  • Ak zviera má pridelené registračné číslo v tvare (SK) FFS XX XXXXXXX, nie je potrebné ho znovu "importovať" pri zmene majiteľa, len túto zmenu nahlásiť.

  Kontaktné informácie  Federácia Felis Slovakia
  Karpatská 18
  Bratislava
  IČO : 45747741
  reg. OU- BA-OVVS1-2015/077238.


  Štatutárni zástupcovia a zodpovedné osoby

  Prezident

  Mgr. Michal Adamec, PhD.

  president@felisslovakia.sk

  adamec.miso@gmail.com

  Viceprezident

  Renáta Černáková

  cernakovar@azet.sk

  Plemenná kniha

  Mgr. Monika Kováčová, PhD.
  Mgr. Ing. Milada Omachelová, PhD et PhD.
  Marianna Kabátová

  info@plemennakniha.sk